Samenvatting verkiezingsprogramma GR2018

Samenvatting verkiezingsprogramma GR2018

 • Betrouwbare en benaderbare gemeente

De ChristenUnie staat dicht bij de Renswoudenaar.

- Een open, herkenbaar en betrokken gemeentebestuur.

- Inzet op goede relaties tussen openbaar bestuur en haar inwoners.

- Zo veel mogelijk openbaarheid van politieke processen.

- Een hoge prioriteit aan de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente.

- Vroegtijdig inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen op een open en eerlijke manier.

- Het bemiddelen bij incidenten.

- Het luisteren naar de inwoners van Renswoude en deze betrekken bij nieuwe ontwikkelingen door middel van klankbordgroepen.

De ChristenUnie investeert in een financieel gezonde gemeente.

- Een stabiel en verantwoord financieel beleid, waarbij weloverwogen investeringen worden gedaan.

- Duurzame criteria zijn bij het inkoopbeleid een harde eis.

- Meer financiële transparantie van de gemeente over inkomsten en uitgaven die voor Renswoudenaren begrijpelijk is.

 • Voor ieder gezin.

De ChristenUnie stelt het gezin centraal.

- Bewustwording creëren van de gevolgen en behandeling van verschillende verslavingen.

- Het realiseren van een dorpshuis voor zowel jongeren als hun ouders, waarin diverse activiteiten worden georganiseerd.

- Het bevorderen van mariage courses (cursussen voor getrouwde stellen) en parenting courses (cursussen voor ouders).

- Het ondersteunen van gezinnen die het niet breed hebben.

- Het besteden van aandacht en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor bijzonder onderwijs voor kinderen die dit nodig hebben met als doel om kinderen in een prettige omgeving naar school te laten gaan op een manier die bij hen past.

 • Zorgdragen voor de medemens

De ChristenUnie draagt zorg voor haar inwoners.

- Op een menselijke manier omgaan met wet- en regelgeving omtrent het verlenen van zorg.

- Het faciliteren van zorgboerderijen in Renswoude.

- Ouders/gezinnen actief wijzen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.

- Het stimuleren van de zorg voor elkaar (mantelzorg). Inwoners moeten meer zelf verantwoordelijk worden voor de eigen zorg.

- De vrije keuze voor identiteitsgebonden zorg.

- Het verlenen van hulpmiddelen of financiële ondersteuning bij onvoldoende inkomen of vermogen.

- Een flexibele en ondersteunende houding tegenover gezinnen die zware zorg nodig hebben.

- Een zorg die zoveel mogelijk in Renswoude plaatsvindt.

- Het meer betrekken van kerken en buurtverenigingen bij de mantel- en vrijwilligerszorg.

- Het onderzoeken van de mogelijkheden om van de huidige Borgwal een zorgfaciliteit te maken, met appartementen met zorg, waardoor Renswoudenaren in Renswoude een goede oudedagvoorziening hebben.

 • Veilig Renswoude

De ChristenUnie zet zich in voor een veilig Renswoude.

- Het stimuleren van het gebruik van Burgernet.

- Het verbeteren van de verlichting op de Dorpsstraat.

- Het bevorderen van het strooien van zout bij vriestemperaturen bij ouderenwoningen zodat het gevaar om uit te glijden verminderd wordt.

- Het plaatsen van lantaarnpalen in donkere steegjes met de bedoeling dat Renswoudenaren veilig over straat kunnen lopen.

- Het stimuleren van samenwerkings- en samenlevingsverbanden ter voorkoming van crimineel gedrag.

- Het verbeteren van de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent.

 • In verbondenheid samen

De ChristenUnie versterkt verbondenheid.

- Het stimuleren van activiteiten zoals de ‘kraaienmaaltijd’ van de Oranjevereniging en buurtbarbecues.

- Het organiseren van etentjes voor ouderen die zich eenzaam voelen.

- Faciliteren van activiteiten voor ouderen in de Bibliotheek ’t Trefpunt.

- De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voorzien van voldoende faciliteiten om de genoemde doelgroep te bereiken.

- De bevordering van het contact tussen (basisschool)scholieren en ouderen, zoals nu rondom Kerst al gebeurt.

- Het bezoeken van ouderen om de eenzaamheid die zij ervaren deels weg te kunnen nemen.

- Het ondersteunen van verenigingen en stichtingen door middel van het verstrekken van subsidies, indien dit nodig is voor het bestaansrecht van de vereniging of stichting.

- Het afleggen van bezoeken aan inwoners met een migratieachtergrond en hun directe buren.

- De inwoners met een migratieachtergrond helpen te integreren in Renswoude door hen in contact te brengen met andere dorpsgenoten en waar mogelijk samen met de kerken hierin optrekken.

 • Slim ondernemen met Renswoudse ondernemers

De ChristenUnie versterkt het ondernemersklimaat in Renswoude.

- Uitbreiding van het industrieterrein bij Groot Overeem.

- Zo veel mogelijk betrokkenheid van Renswoudse ondernemers bij de uitvoering van gemeentelijke opdrachten, ter bevordering van de lokale economie en werkgelegenheid. De gemeente wint advies in bij Renswoudse ondernemers bij nieuwe projecten.

- Het vaststellen van een aanbestedingsbeleid in overleg met ondernemers dat meer werk voor Renswoudse ondernemers oplevert en daarmee de plaatselijke werkgelegenheid vergroot.

- Het ondersteunen van startende ondernemers (startups) en ZZP’ers, bijvoorbeeld door het aanbieden van gezamenlijke werkplaatsen.

- Stimulering van de regionale samenwerking van Renswoude binnen Regio FoodValley, alleen als het de positie van Renswoudse ondernemers versterkt, en een toenemende betrokkenheid van Renswoudse agrariërs.

- Het respectvol omgaan met de zondagsrust.

 • Met oog voor een krachtige agrarische sector

De ChristenUnie heeft oog voor de soms moeilijke positie van Renswoudse agrariërs.

- Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.

- Een flexibele houding van de gemeente bij het wijzigen van een bouwblok voor een agrarische bestemming.

- Het soepel omgaan met schaalvergroting maar wel in combinatie met een goed beplantingsplan.

- Stimulering van verbreding door de gemeente. Dit houdt in dat nevenactiviteiten zoals de verkoop van zelfgeproduceerde producten en het runnen van boerderijcampingen wordt gestimuleerd. Uiteraard na zorgvuldige afweging tegen milieubelangen.

- Inzet van de ruimte-voor-ruimteregeling ter versterking van de landbouw.

- Verlening van subsidies door de gemeente aan agrariërs voor investeringen ter verbetering van de luchtkwaliteit, zoals voor het terugdringen van fijn stof.

 • Bouwen aan Renswoude voor nu en in de toekomst

De ChristenUnie voorziet graag in de behoeften van huidige én toekomstige generaties.

- Het bewust maken van de mogelijkheden op duurzaamheid aan de hand van voorlichting en voorbeelden in samenwerking met een klankbordgroep.

- Het integraal verwerken van duurzaamheid: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

- Het stimuleren van inwoners om extra milieumaatregelen te treffen bovenop de voorgeschreven wettelijke maatregelen en hiervoor een subsidiebedrag beschikbaar te stellen (een stimuleringsbonus).

- Het stimuleren van duurzame energiebronnen, energiebesparing en een energieneutrale woonomgeving.

- Het gemeentehuis energieneutraal te verbouwen.

- Het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen (nul-op-de-meter) , uiterlijk in 2030, zonder verhoging van de huur.

- Huurwoningen voorzien van collectieve energievoorzieningen op daken.

- Het toekennen van subsidies aan verenigingen voor energiebesparende maatregelen of verenigingsgebouwen/accommodaties jaarlijks een project laten aanwijzen voor energiebesparende voorzieningen en hiervoor een substantieel bedrag per jaar beschikbaar stellen.

- Nieuwbouwwoningen uitvoeren zonder gasaansluiting en milieuneutraal.

- Buitengebied vergroenen bij nieuwbouw/verbouw agrarische opstallen, bijvoorbeeld door een beplantingsplan verplicht stellen bij aanvraag agrarische opstallen of door een korting te geven op legeskosten van een vergunning bij extra milieumaatregelen bovenop de reeds voorgeschreven voorwaarden.

- Verlichting (openbaar en privé) omzetten naar duurzame verlichting, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting.

De ChristenUnie wil werken aan een afvalvrije samenleving.

- Voorlichtingscampagne voor inwoners om afvalstromen te verminderen en het stimuleren van zoveel mogelijk gescheiden afval.

- Gescheiden afval inzamelen middels milieustraten/afvalstraten met behulp van een afvalpas.

- Het hergebruik van afval voor zover mogelijk.

 • Waar het prettig wonen is

De ChristenUnie hecht waarde aan een prettige woon- en leefomgeving.

- Verschillende woonvormen stimuleren naar behoefte van inwoners.

- Het bouwen van voldoende woningen voor starters en het bouwen van doorgroeiwoningen.- Ouderen en mensen met een beperking meer keuzevrijheid geven om te blijven wonen waar ze graag wonen door woningen levensloopbestendig te maken.

- Wooncommissie in het leven roepen die de gemeente gaat bijstaan bij nieuwe marktontwikkelingen.

- Het bevriezen van de huren in de sociale huursector (m.u.v. de indexering).

- Voldoende aanbod van (sociale huurwoningen) voor alle inkomensgroepen.

- Actief beleid voeren voor woningverbetering bestaande woningen particulieren.

- Inwoners vooraf en tijdens het proces van buurtontwikkeling mee laten praten in gebiedsontwikkeling.

- Ontwikkelen van wijkenbeleid waarbij de gemeente samen met de inwoners meer ruimte maakt voor een veilige en leefbare wijk en deze goed onderhoudt.

 • En goed bereikbaar is

De ChristenUnie staat voor een bereikbaar Renswoude met goede vervoersfaciliteiten.

- Goede mobiliteit in Renswoude voor iedere inwoner, denk aan rolstoelvriendelijke winkels en een veilige Dorpsstraat.

- Een goede bereikbaarheid van Renswoude met het OV.

- Het bevorderen van (sociale) veiligheid in de omgeving van haltes en parkeerplaatsen.

- Voldoende laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.

- Het betrekken van Renswoudenaren bij het genereren van ideeën voor mobiliteitsinitiatieven.

- Voldoende parkeerplekken in Renswoude, zoals het Dorpshart.

- Het onderzoeken of er draagvlak bestaat voor een rondweg om Renswoude van de N224.

 • Ruimte voor ontwikkeling

De ChristenUnie biedt ruimte voor ontwikkelingen binnen en buiten de bebouwde kom.

- Groene- en milieuvoorwaarden stellen bij nieuwbouw en verbouwontwikkelingen.

- Een dynamisch document maken van het Bestemmingsplan buitengebied zodat door jaarlijkse veranderingen, actualisering plaats kan plaatsvinden zonder dat daarvoor nader onderzoek nodig is.

- Langparkeerverbod in woonwijken voor vrachtwagens en een voorziening voor het realiseren van een standplaats voor vrachtwagens aan de dorpsrand of het industrieterrein.

- Dorpshart leefbaar houden door minimale (of geen) bebouwing, mits het Dorpshart versterkt wordt en inwoners betrekken/inspraak geven bij toekomstige ontwikkelingen van het Dorpshart.

- Kleinschalige bedrijfsontwikkeling toestaan op voormalige agrarische locaties tot een maximum van 500m2 bedrijfsruimte en een groene inpassing en milieuneutraal als voorwaarde.